Gå til sideindhold
Search
Login
Link til Facebook side
Link til Instagram side

Vedtægter for bestyrelsen

Sagsnr.: 22-016432

Dok.nr.: 22-016432-14

 

Vedtægt for bestyrelsen for Ungdomsskolen i Roskilde Kommune

 

Ungdomsskolebestyrelsens opgaver

§ 1. Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder inden for den af byrådet fastsatte beløbsramme hvert år budget for ungdomsskolevirksomheden.

 

Stk. 2. På baggrund af den af byrådet fastsatte ungdomsskoleplan og den tildelte budgetramme fastlægger ungdomsskolebestyrelsen ungdomsskolens indhold og omfang.

 

Stk. 3. Ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstilling til forvaltningen om ansættelse og afskedigelse af ungdomsskoleleder, pædagogisk medhjælp, lærere og andre pædagogiske medarbejdere.

 

Stk. 4. Ungdomsskolebestyrelsen ansætter og afskediger timelønnede lærere og andre timelønnede pædagogiske medarbejdere efter indstilling fra ungdomsskolens administration. Denne opgave kan efter bestyrelsens beslutning delegeres til Ungdomsskolens ledelse.

 

Stk. 5. Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til byrådet om alle spørgsmål, der vedrører ungdomsskolen. Ungdomsskolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den.

 

Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning

§ 2. Ungdomsskolebestyrelsen består af 9 medlemmer:

  • 2 medlemmer fra byrådet
  • 2 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter
  • 1 medarbejderrepræsentant for hver afdeling
  • 2 elevrepræsentanter

Stk. 2. For hvert medlem af ungdomsskolebestyrelsen vælges en stedfortræder.

 

Stk. 3. Samtlige medlemmer har stemmeret. Elevrepræsentanter må dog ikke deltage i afstemning om eller overvære den del af drøftelserne, der angår sager vedrørende enkeltpersoner.

 

Stk. 4. Ungdomsskolens leder er sekretær for ungdomsskolebestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Afdelingslederne deltager i møderne uden stemmeret.

 

Valg og valgperiode

§ 3. Medlemmerne fra byrådet og deres stedfortrædere vælges af og blandt byrådsmedlemmerne.

 

Stk. 2. Repræsentanterne for organisationerne og deres stedfortrædere udpeges af ungdomsskolebestyrelsen.

 

Stk. 3. Medarbejderrepræsentanterne og deres stedfortrædere vælges på et møde i hver afdeling indkaldt af ungdomsskolens ledelse, hvor samtlige tilstedeværende medarbejdere fra afdelingen deltager i en fælles valghandling. Der vælges en repræsentant i hver afdeling. Afdelingens medarbejdere kan stemme på afdelingens kandidater. Hver medarbejder har 1 stemme. Valghandlingen foregår som almindeligt flertalsvalg. En stedfortræder for hvert medlem vælges herefter efter samme fremgangsmåde.

 

Stk. 4. Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere udpeges af elevrådet.

 

§ 4. Medlemmerne fra byrådet og deres stedfortrædere vælges snarest muligt efter hvert kommunalvalg. Valgperioden er 4 år.

 

Stk. 2. Repræsentanterne for organisationerne og deres stedfortrædere vælges hvert andet år. Valget sker snarest muligt efter hvert kommunalvalg og 2 år efter dette valg. Valgperioden er 2 år. Næste valg sker efter kommunalvalget i 2025.

 

Stk. 3. Medarbejderrepræsentanter og deres stedfortrædere vælges hvert andet år ved begyndelsen af skoleåret. Valgperioden er 2 år.

 

Stk. 4. Elevrepræsentanter og deres stedfortrædere vælges ved begyndelsen af hvert skoleår. Valgperioden er 1 år.

 

§ 5. Ungdomsskolebestyrelsen fungerer indtil udgangen af den måned, hvor nyvalg har fundet sted.

 

§ 6. Hvis et medlem udtræder af ungdomsskolebestyrelsen, indtræder stedfortræderen i bestyrelsen for resten af valgperioden. Er der ved et medlems udtræden af bestyrelsen ingen stedfortræder, foretages suppleringsvalg for resten af perioden.

 

Ungdomsskolebestyrelsens konstituering og møder

§ 7. På ungdomsskolebestyrelsens første møde efter nyvalg vælger de stemmeberettigede medlemmer en formand og en næstformand blandt byrådsmedlemmerne og repræsentanterne for organisationerne. Valget foregår ved flertalsvalg.

 

§ 8. Ungdomsskolebestyrelsens møder er lukkede.

 

Stk. 2. Ungdomsskolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne uden stemmeret, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem, eller når der behandles spørgsmål, som kræver speciel faglig ekspertise.

 

§ 9. Ungdomsskolebestyrelsen afholder møde så ofte, som formanden eller tre af medlemmerne finder det fornødent.

 

Stk. 2. På det sidste møde i kalenderåret aftales en mødeplan for det kommende år.

 

Stk. 3. Formanden fastsætter tid og sted for møderne.

 

Stk. 4. I tilfælde af at en mødedeltager er forhindret i at deltage, meddeles dette til ungdomsskolebestyrelsens sekretær.

 

§ 10. Formanden indkalder til møde med normalt 14 dages varsel.

 

Stk. 2. Formanden udarbejder dagsorden for møderne og sender senest 4 hverdage inden mødet en dagsorden med eventuelle bilag til medlemmerne.

 

Stk. 3. Ethvert medlem har ret til at få optaget punkter på dagsorden. Hvis et medlem ønsker et punkt på dagsordenen, skal dette meddeles formanden senest 8 hverdage før mødet afholdes.

 

Stk. 4. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes skal formanden forinden underrette ungdomsskolebestyrelsens medlemmer om de sager, der skal behandles på mødet.

 

Stk. 5. Formanden – eller i dennes fravær næstformanden – leder ungdomsskolebestyrelsens møder.

 

§ 11. Ungdomsskolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og kun tilstedeværende medlemmer kan afgive stemme. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

Referat og forretningsorden

§ 12. Der udarbejdes efter hvert møde et referat, som godkendes af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Dagsordenen og referatet gøres med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, tilgængelige for offentligheden.

 

Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet i kort form og kræve disse medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger.

 

Stk. 3. Ungdomsskolens leder varetager ungdomsskolebestyrelsens sekretærfunktioner og har ansvaret for, at referatet udarbejdes.

 

§ 13. Ungdomsskolebestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Ikrafttræden og ændringer

 

§ 14. Denne vedtægt er godkendt af Skole- og Børneudvalget den 6. juni 2023 og træder i kraft fra denne dato.

 

Ændringer kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra ungdomsskolebestyrelsen.Senest opdateret 20.06.2023 09:17 af CNB
Apricore logo